دارندگان گرین کارت محدودیتی برای ورود و خروج به کشور ندارند

دارندگان گرین کارت محدودیتی برای ورود و خروج به کشور ندارند

گروه  آمریکا |  11 اسفند 1396

دارندگان گرین کارت محدودیتی برای ورود و خروج به کشور بر اساس دستور اجرائی جدید رئیس جمهور ترامپ ندارند. اما مقررات مربوط به حفظ اقامت دائم و زمان های لازم برای اقامت در داخل خاک آمریکا با سختگیری بیشتری اجرا خواهد شد.