دیوان عالی آمریکا ۲۵ اپریل را برای استماع دفاعیات و استدلال های طرفین پرونده مشهور به Travel Ban تعیین کرد.

دیوان عالی آمریکا ۲۵ اپریل را برای استماع دفاعیات و استدلال های طرفین پرونده مشهور به Travel Ban تعیین کرد.

گروه  آمریکا |  11 اسفند 1396

دیوان عالی آمریکا ۲۵ اپریل را برای استماع دفاعیات و استدلال های طرفین پرونده مشهور به Travel Ban تعیین کرد.
دیوان عالی آمریکا اعلام کرد جلسه استماع استدلال های طرفین دو پرونده شکایت از فرمان اجرائی سوم رئیس جمهور ترامپ را در تاریخ ۲۵ اپریل برگزار خواهد کرد. دیوان پس از استماع دفاعیات و استدلال های طرفین تا ماه ژوئن وقت خواهد داشت تا رای خود را اعلام کند‌. اگرچه دیوان در جلسه ۲۵ اپریل رائی صادر نخواهد کرد اما سوالات قضات دیوان از طرفین پرونده و اظهار نظرهایی که حین رسیدگی خواهند داشت تا حدی جهت گیری کلی دیوان در رابطه با این پرونده را نشان خواهد داد.